Bokföring är processen att systematiskt registrera, mäta och kommunicera ekonomisk information och transaktioner inom ett företag. Nedan följer en detaljerad beskrivning:

Beskrivning av Bokföring:

 1. Registrering av Transaktioner:
  • Alla finansiella transaktioner som inkomster, utgifter, skulder och tillgångar registreras i bokföringen.
 2. Grund för Redovisning:
  • Bokföring utgör grunden för redovisningen där mer avancerade finansiella analyser och rapporter skapas.
 3. Bevisföring:
  • Bokföringen fungerar som ett bevis för företagets ekonomiska transaktioner och är viktig för revision och skatteändamål.

Lagar och Regelverk:

 1. Bokföringslagen (1999:1078):
  • Lag som reglerar hur bokföring ska utföras i Sverige, inklusive krav på att hålla bokföringen ordnad och tillgänglig för revisorer och skattemyndigheter.
 2. God Bokföringssed:
  • En samling riktlinjer och normer som syftar till att säkerställa korrekt och transparent bokföring.

Besläktade Koncept:

 1. Dubbel Bokföring:
  • Ett system där varje transaktion registreras i minst två konton, där totala debiteringar matchar totala krediter, vilket säkerställer balans i bokföringen.
 2. Bokföringsprogram:
  • Programvara som underlättar bokföringsprocessen genom att automatisera registrering och rapportering av finansiella transaktioner.

Bokföring är en fundamental aspekt av finansiell hantering som hjälper företagsledare, investerare och andra intressenter att förstå företagets ekonomiska ställning och prestanda.