Ett bokslut är ett finansiellt dokument som sammanställer ett företags ekonomiska position vid en specifik tidpunkt, oftast vid slutet av ett räkenskapsår. Här följer en detaljerad beskrivning:

Beskrivning av Bokslut:

 1. Huvudkomponenter:
  • Bokslutet består vanligtvis av en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys, samt tillhörande noter.
 2. Resultaträkning:
  • Visar företagets intäkter och kostnader under en viss period och resultatet av detta, dvs. vinst eller förlust.
 3. Balansräkning:
  • Visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en specifik tidpunkt.
 4. Kassaflödesanalys:
  • Visar hur kassaflödena har förändrats under perioden, uppdelat i verksamhet, investering och finansiering.

Lagar och Regelverk:

 1. Bokföringslagen (1999:1078):
  • Lagen innehåller regler om hur och när bokslutet ska upprättas och vilka upplysningar det ska innehålla.
 2. Årsredovisningslagen (1995:1554):

Besläktade Koncept:

 1. Revisorer:
  • Revisorer granskar bokslutet för att säkerställa att det uppfyller lagar och standarder och ger en rättvisande bild av företagets ekonomi.
 2. Räkenskapsår:
  • Perioden som bokslutet avser, vanligtvis 12 månader, men kan vara kortare vid till exempel bolagets första räkenskapsår.

Upprättande och Granskning:

 1. Upprättande:
  • Bokslutet upprättas av företagets ekonomiavdelning eller extern redovisningskonsult och godkänns av styrelsen.
 2. Offentliggörande:
  • Bokslutet ska offentliggöras och skickas in till Bolagsverket, och i vissa fall även publiceras i Post- och Inrikes Tidningar.