Företagsformen avser den juridiska struktur under vilken ett företag opererar. I Sverige finns olika företagsformer som var och en har sina egna regler och regleringar. Här följer en detaljerad beskrivning:

Beskrivning av Företagsform:

 1. Enskild Firma:
  • En enkel företagsform där ägaren personligen ansvarar för företagets skulder och krediter.
 2. Aktiebolag:
  • Ett företag med eget juridiskt personnummer där ägarna (aktieägarna) har ett begränsat ekonomiskt ansvar.
 3. Handelsbolag:
  • Ett företag som drivs av två eller fler delägare som gemensamt ansvarar för företagets skulder och krediter.
 4. Kommanditbolag:
  • En företagsform med både komplementärer (som har obegränsat ansvar) och kommanditdelägare (som har begränsat ansvar).

Lagar och Regelverk:

 1. Aktiebolagslagen (2005:551):
  • Reglerar bildandet, styrningen och avvecklingen av aktiebolag.
 2. Lagen om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102):
  • Styr reglerna för handelsbolag och enkla bolag.
 3. Bokföringslagen (1999:1078):
  • Ställer krav på hur ekonomiska transaktioner ska registreras och rapporteras, oavsett företagsform.

Besläktade Koncept:

 1. Företagsregistrering:
  • Alla företagsformer måste registreras hos Bolagsverket och/eller Skatteverket.
 2. Ekonomisk Plan:
  • En plan som beskriver företagets finansiella förutsättningar, vilken är särskilt viktig vid start av ett företag.

Företagsformen definierar de juridiska och finansiella ramarna för hur ett företag drivs och styrs, samt ägarnas ansvar.