Företagsrekonstruktion är en process som syftar till att återställa ett ekonomiskt trängt företags lönsamhet och långsiktiga överlevnad. I Sverige regleras företagsrekonstruktion av lagen om företagsrekonstruktion (1996:764).

Huvuddrag av Företagsrekonstruktion:

 1. Ansökan om Rekonstruktion:
  • Företaget eller en borgenär kan ansöka om rekonstruktion hos tingsrätten.
 2. Rekonstruktör:
  • Tingsrätten utser en rekonstruktör som ska leda rekonstruktionsarbetet och utarbeta en rekonstruktionsplan.
 3. Frysning av Skulder:
  • Under rekonstruktionen fryses företagets skulder, och borgenärerna kan inte vidta åtgärder för att få betalt.
 4. Rekonstruktionsplan:
  • Rekonstruktören utarbetar en plan som beskriver hur företaget ska återställas till lönsamhet. Planen kan innebära omstrukturering, nedskärningar, försäljning av tillgångar, eller andra åtgärder.
 5. Godkännande av Planen:
  • Borgenärerna och i vissa fall aktieägarna måste godkänna rekonstruktionsplanen.
 6. Genomförande:
  • När planen har godkänts genomförs de åtgärder som krävs för att återställa företagets ekonomiska hälsa.

Lagar och Regelverk:

 1. Lagen om Företagsrekonstruktion (1996:764):
  • Reglerar processen och ställer upp villkoren för när och hur en rekonstruktion kan genomföras.
 2. Insolvenslagstiftning:
  • I vissa fall kan insolvenslagstiftningen, inklusive konkurslagstiftningen, vara relevant.

Besläktade Koncept:

 1. Konkurs:
  • Om rekonstruktion misslyckas kan företaget behöva ansöka om konkurs.
 2. Ackordsuppgörelse:
  • En del av rekonstruktionsprocessen kan involvera ackordsuppgörelser med borgenärerna där de går med på att acceptera en mindre summa än vad som ursprungligen var skulden.

Företagsrekonstruktion är en komplex process som kräver en djup förståelse av juridiska och ekonomiska principer. Det rekommenderas att företag som överväger rekonstruktion söker juridisk och finansiell rådgivning.