Goodwill är en immateriell tillgång som uppstår vid förvärv av ett företag och representerar överpriset som betalas utöver företagets bokförda värde. Det inkluderar värden som varumärke, kundbas, anställdas kompetens, kundrelationer och företagsrykte, som inte direkt kan kvantifieras.

Vid en företagsaffär, om köpeskillingen är högre än det sammanlagda marknadsvärdet av de identifierbara tillgångarna och skulderna, bokförs differensen som goodwill i företagets balansräkning. Goodwill kan ge företaget konkurrensfördelar, som ett starkt varumärke eller exceptionella affärsrelationer, men det måste också testas för nedskrivning regelbundet för att säkerställa att det inte övervärderas.

Astra Redovisning kan erbjuda vägledning om hur man korrekt redovisar och utvärderar goodwill i företagets finansiella rapporter, samt ge råd om hur man hanterar detta värde över tid.