En Leverantörsskuld uppstår när ett företag mottar varor eller tjänster från en leverantör, men inte betalat för dem ännu. Denna skuld registreras i företagets bokföring som en kortfristig skuld. Här följer en detaljerad beskrivning:

Beskrivning av Leverantörsskuld:

 1. Registrering:
  • Leverantörsskulder bokförs som kortfristiga skulder i företagets balansräkning och representerar en skyldighet att betala för mottagna varor eller tjänster.
 2. Hantering:
  • Betalningen för dessa skulder ska göras inom en överenskommen tidsperiod, ofta 30 till 90 dagar efter leverans.
 3. Fakturering:
  • Leverantören skickar en faktura som specificerar beloppet som ska betalas, och denna faktura registreras som en leverantörsskuld i företagets bokföring.

Lagar och Regelverk:

 1. Bokföringslagen (1999:1078):
  • Styr hur företag ska registrera och redovisa sina ekonomiska transaktioner, inklusive skulder till leverantörer.
 2. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) Normer:
  • Sätter standarder för hur leverantörsskulder ska behandlas i redovisningen.

Besläktade Koncept:

 1. Kreditvillkor:
  • De villkor under vilka ett företag kan köpa varor eller tjänster på kredit från en leverantör.
 2. Betalningsvillkor:
  • De villkor som specificerar när betalning ska göras för mottagna varor eller tjänster.

Leverantörsskulder är centrala i företagets kassaflödeshantering och korrekt hantering är avgörande för goda relationer med leverantörer.