Rörelsekapital är de pengar som ett företag har tillgängligt för att täcka de kortfristiga kostnaderna och betalningarna i den dagliga verksamheten. Ett företag behöver ha tillräckligt med rörelsekapital för att kunna betala sina kortfristiga skulder, som leverantörsfakturor, löner och andra driftskostnader.

Rörelsekapitalet beräknas genom att dra företagets kortfristiga skulder från dess kortfristiga tillgångar. Ett positivt rörelsekapital indikerar att företaget kan täcka sina kortfristiga skulder med sina kortfristiga tillgångar. Om rörelsekapitalet är negativt, kan företaget ha svårigheter att uppfylla sina kortfristiga finansiella åtaganden.

För att säkerställa att ditt företags rörelsekapital hanteras effektivt, kan det vara till hjälp att ta hjälp av en kvalificerad redovisningstjänst som Astra Redovisning, som kan erbjuda professionell rådgivning och stöd inom området.