Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Den 1 augusti träder en ny lag om företagsrekonstruktioner i kraft. Syftet med företagsrekonstruktion är att livskraftiga företag med ekonomiska problem ska kunna leva vidare och inte försättas i konkurs. Ändrade regler ska leda till fler framgångsrika företagsrekonstruktioner genom bl.a. fler verktyg för rekonstruktionen. Tanken är att företagsrekonstruktion ska inledas tidigare än idag med en förbättrad prognos för överlevnad.

Företagsrekonstruktion till vilken nytta?

För företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter kan en rekonstruktion rädda verksamheten långt innan konkurs är en faktum . För att få till stånd ett mer effektivt och ändamålsenligt rekonstruktionsförfarande införs en ny lag.

Den nuvarande lagen, lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, som trädde i kraft den 1 september 1996 då ackords lagen upphörde att gälla. Den nya lagen kommer den 1 augusti 2022 att ersättas av en ny lag om företagsrekonstruktion.

Samma terminologi

Utgångspunkten för den nya lagen har varit att implementera i Sverige det så kallade insolvens direktivet (Solvens II-direktivet är ett europeiskt direktiv. Namnet kommer från engelskans solvency, betalningsförmåga. Solvens är ett mått på hur väl ett bolag eller en person kan infria sina åtaganden) , direktiv (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019.

Ett EU-direktiv är bindande för medlemsstaterna när det gäller det resultat som ska uppnås, men överlåter åt medlemsstaterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Det innebär att en medlemsstat inte behöver använda sig av samma terminologi eller systematik som i direktivet. Det avgörande är att medlemsstaterna uppnår det avsedda resultatet.

Enhetlig tolkning om lagen som ska tillämpas i sambans av företagsrekonstruktion

Medlemsstaterna ska också verka för en enhetlig tolkning och tillämpning av EU-rätten. Särskilt viktigt är detta när det gäller direktiv som – i likhet med det aktuella direktivet – syftar till att säkerställa en väl fungerande inre marknad.

En likartad tolkning och tillämpning av reglerna främjar goda konkurrensvillkor i näringslivet. Ett EU-direktiv måste alltså överföras till nationell rätt. Vid genomförande av EU-direktiv bör utgångspunkten vara att direktiv texten transformeras till svensk författningstext.

Relaterade Artiklar:

  1. Leverantörsskuld – Vad Händer om Jag Inte Kan Betala Mina Skulder?: En utförlig artikel om hantering av leverantörsskulder och konsekvenserna av utebliven betalning. Hantera leverantörsskulder
  2. Fördelar med att Ta Hjälp av en Redovisningsbyrå: En översikt över hur en redovisningsbyrå kan bistå ditt företag i ekonomisk förvaltning. Läs om redovisningsbyråns fördelar
  3. Frågor Besvarade: Kapitalförluster vid Konkurs i Onoterade Aktiebolag: En artikel som fokuserar på kapitalförluster vid konkurs i onoterade aktiebolag. Förstå kapitalförlust vid konkurs
  4. Hur Företagare Kan Hantera Sin Egen Bokföring: Tips för företagare om att hantera sin egen bokföring effektivt. Lär dig sköta egen bokföring
  5. Konkurs för Aktiebolag – Alternativa Lösningar och Guidande Översikt: En omfattande guide om alternativ till konkurs och hur man navigerar genom processen. Utforska alternativ till konkurs

Insolvens direktivet vad kommer det  ge för företagsrekonstruktion ?

Insolvens direktivets övergripande syfte är att komma till rätta med hinder mot den fria rörligheten för kapital, minska antalet konkurser av i grunden fungerande företag och förbättra utsikterna för företagare att få en andra chans, den chansen kommer ges genom att man har en ny lag som träder i kraft för företagsrekonstruktion .

Förslaget är en del av arbetet med kapitalmarknads unionen och är en av de prioriterade åtgärderna i Europeiska kommissionens inre marknadsstrategi. Direktivet innehåller olika insolvensrättsliga regler. Insolvensdirektivtexten har i stor utsträckning omarbetats till svensk författningstext.

Den nya lagen om företagsrekonstruktion, vad den innebär

Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig. För att få till stånd ett mer effektivt och ändamålsenligt rekonstruktionsförfarande har riksdagen beslutat om en ny lag om företagsrekonstruktion.

Rekonstruktionsplan för den nya företagsrekonstruktion

Inte bara en ekonomisk uppgörelse, utan även de andra åtgärder som behövs för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem ska kunna fastställas i en rekonstruktionsplan med bindande verkan. Vidare införs en skärpning av det så kallade livskrafts testet.

– det test som används för att bedöma chanserna att säkra den fortsatta verksamheten genom en rekonstruktion – och en rätt för den som är i rekonstruktion att säga upp varaktiga avtal i förtid, till exempel ett kostsamt hyresavtal.

Komplicerat

Det nya rekonstruktionsförfarandet kommer i många fall att innefatta prövning av frågor som är mer komplicerade än i dagens företagsrekonstruktioner. För att säkerställa höga krav på kvalitet och effektivitet har riksdagen beslutat att kraven på rekonstruktörer skärps och att rekonstruktörerna ställs under tillsyn. Vidare skapas förutsättningar att koncentrera handläggningen av rekonstruktions ärenden till färre tingsrätter än i dag. Den nya lagen implementerar direktivet insolvens.

Med den enkla slutsatsen som kommer medföra den nya ändringen i lagen är att företag kommer i tidig stadie att kunna få hjälp. För att  minska chansen att ett företag drivs till konkurs utan att man med hjälp av Insolvent direktivet. Samt hjälpen av auktoriserad redovisningskonsult i Stockholm Vasastan. Där man ska  kunna förlita sig på våran expertis inom området och våran kunskap att kunna förebygga dom drastiska förändringarna innan en konkurs är en faktum.

Utan att man ska få den hjälpande handen för företagsrekonstruktion.

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment