Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Nyckeltal används för att utvärdera ett företag och dess verksamhet. Nyckeltalen har en stor betydelse i årsredovisningen och redogör hur det har gått för företaget under det gångna året. Att analysera nyckeltal för företaget kan vara ett bra sätt att jämföra nutida resultat mot föregående för att se om företaget är på rätt väg. Det kan också ge dig information om något behöver uppmärksammas och ses över för att förbättra resultaten. 

Banker och investerare i bolaget kan också vara intresserade av att ta del av nyckeltalen för att få bättre förståelse för företagets ekonomiska ställning. I följande blogginlägg tittar vi närmare på några av de vanligaste nyckeltalen och hur nyckeltalsanalys kan hjälpa ditt företag.

Nyckeltal du vanligen stöter på

Beroende på företagets storlek och mål tittar man oftast på olika nyckeltal. I mindre bolag där man sköter sin redovisning enligt K2-regelverket tittar man oftast närmare på ett färre antal nyckeltal jämfört med i ett större bolag. Nyckeltalen man tittar på kan också vara specifika till den bransch man är verksam i. Normalt delas nyckeltal in i finansiella mått, verksamhetsmått och lönsamhetsmått. Låt oss börja med att titta närmare på finansiella mått och de vanligaste nyckeltalen.

Finansiella mått

Finansiella nyckeltal redovisar företagets finansiella position. Några vanliga finansiella nyckeltal är soliditet, kassalikviditet och räntetäckningsgrad.

Soliditet: Visar företagets långsiktiga betalningsförmåga och kan visa hur stor del av företagets tillgångar som finansierats av eget kapital. Man brukar säga att företag som finansierats av mycket eget kapital har god soliditet och har mindre risker än ett företag med låg soliditet som har finansierats av lite eller inget eget kapital alls.

Kassalikviditet: Visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Det vill säga om företaget klara att betala alla sina kortsiktiga skulder. Man brukar säga att kassalikviditeten bör vara minst 100% eller helst mer så att man klarar att betala sina kortsiktiga skulder.

Räntetäckningsgrad: Visar hur mycket företaget kan förlora i vinst utan att det påverkar räntebetalningarna. Det vill säga om företaget lyckas generera tillräckligt stort överskott för att täcka alla sina finansiella kostnader.

Verksamhetsmått

Denna kategori fokuserar på finansiell information som rör personal och företagets kapital. Exempel nyckeltal som ingår i verksamhetsmått är omsättning per anställd och kapitalomsättningshastighet.

Omsättning per anställd: Förklarar nettoomsättningen i förhållande till antalet anställda och bedömer företagets effektivitet. Om värdet för omsättning per anställd är högt anses företaget vara mer effektivt. För att påverka och få ett högre värde på omsättning per anställd behöver du öka omsättningen och/eller minska antalet anställda.

Kapitalomsättningshastighet: Visar hur effektivt ett företag använder sitt kapital i förhållande till dess omsättning. Desto högre kapitalomsättningshastighet ett företag har ju mindre bundet kapital har företaget. Kapitalomsättningshastighet kan användas för att göra jämförelser med andra företag i samma bransch eller egen jämförelse mot tidigare år för att titta på utvecklingen av företaget.

Lönsamhetsmått

Lönsamhetsmått, som det låter, är ett sätt att förklara hur lönsamt ett företag är. Ett aktiebolags högsta syfte är just att vara lönsamt och därför är dessa nyckeltal extra viktiga att hålla ett öga på. Vi kommer gå igenom vinstmarginal, räntabilitet och avkastning på totalt och eget kapital.

Vinstmarginal: Förklarar hur mycket vinst man får för varje omsättningskrona. Det vill säga vinsten före skatt. Vinstmarginalen för företaget tar inte hänsyn till hur väl företaget har lyckats eftersom den inte inkluderar hur företaget har finansierat sin verksamhet. Därför används vinstmarginal oftast för att analysera konkurrenter och företagets vinst i en hel marknad.

Räntabilitet: Beskriver företagets vinst i förhållande till investerat kapital i företaget och uttrycks i %. Desto lägre räntabilitet % företaget har ju mer vinst och högre avkastning för aktieägarna. Räntabilitet kan räknas ut på två olika sätt, antingen på eget kapital eller totalt kapital, beroende på om man vill titta på sitt eget kapital investerat eller företagets totala kapital.  

Avkastning på totalt kapital: Avkastning på totalt kapital är det mest central lönsamhetsmåttet och beskriver lönsamheten för företagets totala kapital. Nyckeltalet avkastning på totalt kapital ger dig en bild över hur effektivt företaget använder sina tillgångar för att generera en så stor vinst som möjligt. Ju högre avkastning företaget har, desto bättre är företaget på att effektivt använda sina tillgångar.

Avkastning på eget kapital: Avkastning på eget kapital mäter avkastningen på de tillgångar som aktieägarna har sätt in i företaget. Detta nyckeltal kan komma väl tillhands för investerare då det berättar hur lönsamt företaget är för dess aktieägare och om man borde investera i aktier eller inte. Det är även ett bra nyckeltal att titta på när man jämför olika företag i samma bransch. Ju högre resultat på avkastning på eget kapital, desto mer lönsamt är företaget.

Nyckeltalsanalys

Nu har vi fått en klar bild över några av de vanligaste nyckeltalen vi tittar på för att få en överblick över företagets ekonomiska ställning. Låt oss gå över till nyckeltalsanalys. Genom att göra en nyckeltalsanalys kommer du få bättre förståelse för vad siffrorna i resultat och balansräkningen visar. Genom att kontinuerligt följa siffrorna kan du få bättre förståelse för hur det går för företaget samt se möjligheter för att utvecklas. Nyckeltalsanalys är ett bra medel för att du som företagare ska kunna hjälpa ditt företag framåt och kan ligga till grund för många av de beslut som behöver fattas i företaget.

Vilka nyckeltal man ska fokusera på beror på som tidigare nämnt, hur stort företag är samt vilken bransch företaget är verksamt i. Så när du gör din nyckeltalsanalys är det viktigt att börja med att välja de nyckeltal som speglar ditt företag och den bransch ni är i. Nästa steg är att få koll på konkurrensen. Genom att göra en konkurrentanalys får du bättre förståelse för hur andra företag presterar och du kan använda dessa siffror för att få kontext till dina egna siffror. Men glöm inte att alla företag är olika och arbetar på olika sätt. Därför kan dina siffror skilja sig mycket från en konkurrents vilket inte nödvändigtvis betyder att ett företag är bättre än det andra.

När du har tagit fram vilka nyckeltal som är viktiga för ditt företag och gjort en konkurrentanalys är det dags att ta fram en strategi. Genom att formulera en strategi som bygger på företagets ekonomiska ställning och viktiga nyckeltal kan du bättre arbeta för att utveckla företaget framåt. Det kommer hjälpa dig identifiera vilka möjligheter du ska gå för och vilka du ska tacka nej till.

Sammanfattningsvis

Vill du veta mer om nyckeltal eller prata med en konsult över vilka nyckeltal som har störst betydelse för ditt företag är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Astra Redovisning arbetar alltid för att ta fram de bästa lösningarna för din verksamhets behov.

 

Relaterade Artiklar:

  1. Aktuellt: Kommande Förändringar för Skattebefrielse för Företag från 1 juli 2022: Viktig information om nya lagändringar som påverkar skattebefrielser för företag. Informera dig om de nya förändringarna

  2. Bokslut Enskild Firma Steg för Steg: En detaljerad guide till att upprätta bokslut för din enskilda firma. Följ steg-för-steg processen

  3. Tjänster: Utforska det fulla utbudet av redovisningstjänster som erbjuds för att stärka ditt företags ekonomiska hälsa. Se alla tjänster

  4. Konkurs för Aktiebolag – Alternativa Lösningar och Guidande Översikt: En översikt över alternativen till konkurs och guidning genom processen. Upptäck alternativ till konkurs

  5. Vilken Företagsform Ska Jag Välja?: En genomgång av olika företagsformer för att hjälpa dig välja den som passar bäst för din verksamhet. Läs om valet av företagsform

 

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment