Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Introduktion

Uppskrivning av Fastigheter: Navigating the Complexities of Property Revaluation in K2 Standard

Välkommen till Astra Redovisning, din förtroendeingivande redovisningsbyrå i Stockholm. I den här bloggposten kommer vi att djupdyka i en av de mest vitala aspekterna av fastighetsredovisning för aktiebolag – Uppskrivning av Fastigheter under K2-standard. Denna process är inte bara en bokföringsteknik; den är en kritisk komponent för att korrekt återspegla ditt företags ekonomiska ställning.

Varför är Uppskrivning av Fastigheter Viktigt?

För aktiebolag, särskilt i Sverige, spelar fastighetsvärdering en central roll. Korrekt uppskrivning är inte bara en fråga om att följa lagar och regler; det är också ett sätt att visa transparens och tillförlitlighet i ditt företags finansiella rapportering. Genom att tillämpa K2-standardens riktlinjer för uppskrivning kan företag säkerställa att deras fastigheter korrekt värderas på marknaden, vilket är avgörande för såväl interna beslut som externa intressenters förtroende.

Nyckelord för Fördjupad Förståelse

Som en ledande Redovisningsbyrå i Stockholm, strävar vi efter att hålla dig uppdaterad med den senaste informationen och bästa praxis. Dessutom, om du driver en Enskild Firma och står inför årsredovisningen, kommer denna bloggpost att vara ett ovärderligt verktyg för att navigera i dessa vatten.

I följande avsnitt, kommer vi att utforska vad Uppskrivning av Fastigheter innebär inom ramen för K2, vilka juridiska ramar som gäller, och hur detta kan påverka ditt företags bokslut och skatterapportering. Vi kommer även att dela med oss av praktiska tips och verkliga exempel för att göra detta ämne så tillgängligt och förståeligt som möjligt.

Låt oss börja denna resa för att förstå vikten av korrekt Uppskrivning av Fastigheter och hur det kan påverka din verksamhet!

Vad är Uppskrivning av Fastigheter?

När vi talar om Uppskrivning av Fastigheter i redovisningssammanhang, refererar vi till processen där ett företag justerar det bokförda värdet av en fastighet till ett högre värde. Detta sker ofta i samband med en ökning av fastighetens marknadsvärde, vilket kan bero på olika faktorer såsom marknadstrender, förbättringar på fastigheten, eller ändrade ekonomiska förutsättningar. 📈

Vikten av Korrekt Uppskrivning

I en värld där fastighetsvärden ständigt fluktuerar, blir korrekt uppskrivning av fastigheter en nyckelfaktor för att säkerställa en rättvisande bild av ett företags finansiella hälsa. För aktiebolag, särskilt de som följer K2-standard, är detta inte bara en bokföringsfråga utan också en fråga om transparens och trovärdighet. Korrekt uppskriven fastighet i boksluten kan ge en mer exakt bild av företagets tillgångar och därmed dess värde.

Tillämpning i Praktiken

Som en erfaren Redovisningsfirma i Stockholm, har vi på Astra Redovisning sett hur viktigt det är för företag, inklusive Handelsbolag, att förstå och tillämpa dessa principer. Uppskrivning kan påverka allt från årsbokslut till lånevillkor, och därför är det avgörande att processen utförs noggrant och enligt gällande regler.

Genom att förstå och korrekt tillämpa principerna för Uppskrivning av Fastigheter, kan företag inte bara följa lagar och regelverk, utan också presentera en mer realistisk bild av deras ekonomiska ställning för aktieägare, investerare, och andra intressenter.

I nästa avsnitt, kommer vi att utforska de juridiska ramarna som omger uppskrivning av fastigheter, och hur dessa påverkar företag i Sverige.

Rättslig Ram för Omvärdering av Fastigheter

Förståelsen av den rättsliga ramen kring Uppskrivning av Fastigheter är avgörande för alla Redovisningsbyråer i Stockholm och företag som regelbundet hanterar transaktioner såsom Bokföra Swish Betalningar. Denna förståelse är särskilt viktig när det gäller att följa K2-regelverket (BFNAR 2016:10) och hålla sig uppdaterad om nyligen införda ändringar i svensk lagstiftning och förordningar.

Översikt av K2 (BFNAR 2016:10):

 • Syftet med K2: K2-regelverket, fastställt av Bokföringsnämnden (BFN), är avsett för mindre företag och erbjuder förenklade regler för årsredovisning och koncernredovisning.
 • Uppskrivning enligt K2: Enligt K2 får en fastighet skrivas upp till högst dess taxeringsvärde. Detta gäller endast om värdeökningen bedöms vara varaktig och det finns ett tillförlitligt underlag för värdeökningen.

Senaste Ändringar i Svensk Lagstiftning och Förordningar:

 • Skärpta Krav: Nyligen har det skett ändringar i lagstiftningen som påverkar hur företag ska rapportera uppskrivningar av fastigheter, med skärpta krav på dokumentation och underbyggnad av värdeökningen.
 • Skatteeffekter: Ändringar har också gjorts gällande skatteeffekter av uppskrivningar, vilket är avgörande att förstå för företag när de genomför sina årsredovisningar.
 • Digitala Betalningar: Med den ökande användningen av digitala betalningslösningar som Swish, finns det även uppdateringar i lagstiftningen gällande bokföring av sådana transaktioner, vilket är relevant för moderna företag.

För Redovisningsbyråer i Stockholm och företag som hanterar Bokföra Swish Betalningar, är det viktigt att inte bara förstå dessa regler och förordningar utan också att hålla sig uppdaterade om eventuella framtida ändringar. Detta säkerställer att företagets finansiella rapportering är korrekt och följer gällande lagar och standarder.

Genom att förstå och anpassa sig till dessa rättsliga ramar kan företag effektivt navigera i den komplexa världen av fastighetsvärdering och bokföring, och därmed upprätthålla en stark och sund finansiell ställning.

Fall för Fastigheter utan Taxeringsvärde

Ibland stöter vi på en unik situation i Redovisningsbyråer i Stockholm och över hela Sverige: hanteringen av fastigheter som saknar taxeringsvärde. Detta är en viktig aspekt, särskilt för ägare av enskilda firmor som arbetar med fastighetsvärderingar i deras Årsredovisning.

Hantering av Fastigheter Utan Taxeringsvärde

När en fastighet saknar taxeringsvärde, kan det verka utmanande att bedöma dess korrekta värde för bokföringsändamål. Enligt K2-reglerna kan sådana fastigheter istället värderas till ett ”särskilt uppskattningsvärde”. Detta värde är inte slumpmässigt utan bör spegla fastighetens realistiska marknadsvärde under rådande marknadsförhållanden.

Konceptet med Särskilt Uppskattningsvärde

Ett särskilt uppskattningsvärde är ett alternativt värde som kan fastställas för fastigheter utan ett aktuellt taxeringsvärde. Detta värde bestäms efter en skriftlig ansökan till Skatteverket. För att ansöka om ett särskilt uppskattningsvärde, måste fastighetsägaren tillhandahålla detaljerad information om fastigheten, dess nuvarande användning, och potentiella framtida användningsområden. Skatteverket granskar sedan ansökan och fastställer ett värde som anses vara rättvist och marknadsmässigt.

Denna process är avgörande för fastighetsägare, speciellt de som driver Enskild Firma och behöver redovisa fastighetens värde i sin Årsredovisning. Korrekt uppskrivning av fastigheten i bokslutet kan ha signifikant inverkan på företagets balansräkning och därmed på dess finansiella image.

Som en ledande Redovisningsbyrå i Stockholm, förstår vi vikten av att navigera genom dessa komplexa processer och erbjuder expertis och stöd för att säkerställa att din fastighet är korrekt värderad, oavsett dess taxeringsstatus.

I nästa avsnitt kommer vi att utforska hur man praktiskt går till väga för att ansöka om ett särskilt uppskattningsvärde, och vilka avgifter och dokumentation som krävs.

Ansökningsprocessen för Särskilt Uppskattningsvärde

För fastighetsägare och Redovisningsbyråer i Stockholm som står inför utmaningen att hantera fastigheter utan taxeringsvärde, är processen att ansöka om ett särskilt uppskattningsvärde avgörande. Här är en steg-för-steg-guide som belyser hur man navigerar denna process, inklusive avgifter och nödvändig dokumentation. Detta är särskilt relevant för dem som även hanterar moderna betalningssätt som Bokföra Swish Betalningar i deras redovisning.

Steg 1: Förberedelse för Ansökan

Innan du ansöker, samla all nödvändig information om fastigheten. Det inkluderar detaljer om dess läge, storlek, aktuella och potentiella användningsområden samt eventuella förbättringar eller ombyggnader som gjorts.

Steg 2: Skriftlig Ansökan till Skatteverket

Nästa steg är att skicka en skriftlig ansökan till Skatteverket. I ansökan ska du inkludera all samlad information och motivera varför ett särskilt uppskattningsvärde bör fastställas för fastigheten.

Steg 3: Avgifter för Ansökan

Skatteverket tar ut en avgift för att behandla ansökan. Om det uppskattade värdet på fastigheten är högst 200 000 kr, är avgiften 500 kr. För fastigheter med ett värde som överstiger 200 000 kr är avgiften 1 000 kr.

Steg 4: Vänta på Beslut

Efter inlämning av ansökan och betalning av avgiften, kommer Skatteverket att granska ansökan och fastställa ett särskilt uppskattningsvärde. Detta värde kommer att vara avgörande för hur fastigheten bör värderas i din redovisning.

Steg 5: Uppdatera din Redovisning

När du har fått det särskilda uppskattningsvärdet från Skatteverket, är det dags att uppdatera din redovisning. Detta innebär att justera bokföringsvärdet av fastigheten för att spegla detta nya värde.

Som din pålitliga Redovisningsbyrå i Stockholm, är Astra Redovisning här för att hjälpa dig genom varje steg i denna process. Från att förbereda din ansökan till att justera dina bokföringsposter, kan vårt team av experter säkerställa att allt sköts korrekt och effektivt.

Kom ihåg, korrekt hantering av fastighetsvärden är inte bara viktigt för lagliga skäl, utan också för att ge en rättvis och exakt bild av ditt företags ekonomiska status.

Bokföring för Uppskrivning

När det kommer till bokföring av Uppskrivning av Fastigheter, är det viktigt att förstå hur detta ska dokumenteras i företagets bokföring. Här på Astra Redovisning, en framstående Redovisningsfirma i Stockholm, ser vi till att våra kunder förstår varje steg i processen, särskilt de som närmar sig sitt Bokslut för Handelsbolag.

Bokföringsposter för Uppskrivning: Exempel och Förklaringar

Låt oss titta på ett exempel:

Datum Konto Debet Kredit
2023-12-01 Byggnader (Konto 1110) 500,000 kr
2023-12-01 Uppskrivningsfond (Konto 2085) 500,000 kr

I detta exempel har företaget uppskrivit värdet på en byggnad med 500,000 kr. Uppskrivningen bokförs genom att debitera konto 1110 (Byggnader) och kreditera konto 2085 (Uppskrivningsfond).

Förståelse av Uppskrivningsfonden

Uppskrivningsfonden representerar det ökade värdet på fastigheten och är en del av företagets egna kapital. Det är viktigt att notera att uppskrivningsfonden inte är tillgänglig för utdelning till ägarna, utan är en bokföringspost som speglar värdetillväxten på fastigheten.

Vikten av Korrekt Bokföring

Att korrekt bokföra uppskrivningen är avgörande för att säkerställa att företagets finansiella rapporter ger en rättvisande bild. För företag som närmar sig sitt Bokslut för Handelsbolag, är det extra viktigt att alla bokföringsposter är korrekta och uppdaterade.

Som en erfaren Redovisningsfirma i Stockholm, är Astra Redovisning alltid redo att bistå med expertkunskap och vägledning i alla aspekter av företagets bokföring, inklusive uppskrivning av fastigheter. Vårt mål är att våra kunder ska känna sig trygga i att deras redovisning är korrekt och i linje med gällande standarder och regelverk.

Skattemässiga Konsekvenser av Uppskrivning

När det gäller Uppskrivning av Fastigheter, är det inte bara bokföringsaspekterna som är viktiga. Det finns även skattemässiga konsekvenser som företag, inklusive de som hanteras av Redovisningsbyråer i Stockholm och de som arbetar med Årsredovisning för Enskild Firma, måste vara medvetna om. Korrekt hantering av dessa skatteaspekter är avgörande för att säkerställa att företaget följer gällande skattelagstiftning.

Förstå Skattemässiga Konsekvenser

 1. Avskrivningar på Uppskrivna Värden: När en fastighet skrivs upp, ändras inte bara dess bokförda värde, men detta kan också påverka beräkningen av avskrivningar. Det är dock viktigt att notera att skattemässigt får företaget inte dra av den del av avskrivningen som görs på det uppskrivna värdet. Därför måste en justering göras i deklarationen för att återspegla detta.
 2. Effekt på Skatteskulder: En uppskrivning kan resultera i en temporär skillnad som skapar en latent skatteskuld. Detta är något som måste beaktas vid framställningen av årsredovisningen och skattedeklarationen.

Gör Justeringar i Skattedeklarationen

Det är avgörande att företag gör nödvändiga justeringar i sina skattedeklarationer för att återspegla effekterna av uppskrivningen. Detta innebär att företaget måste:

 • Justera beräkningen av avskrivningar för att exkludera den del som baseras på uppskrivningen.
 • Redovisa eventuella latenta skatteskulder som uppkommer som en följd av uppskrivningen.

För företag som förbereder sin Årsredovisning för Enskild Firma, är det extra viktigt att dessa justeringar görs korrekt för att undvika komplikationer med Skatteverket.

Som en erfaren Redovisningsbyrå i Stockholm, är Astra Redovisning här för att hjälpa dig att navigera genom dessa komplexa skattefrågor. Vi kan bistå med att säkerställa att ditt företag inte bara är i linje med redovisningsstandarder utan också följer skattelagstiftningen på ett korrekt sätt.

I nästa avsnitt kommer vi att ge praktiska tips för företag när det gäller uppskrivning av fastigheter, och hur man bäst hanterar dessa transaktioner både bokföringsmässigt och skattemässigt.

Praktiska Tips för Företag: Att Navigera Uppskrivning av Fastigheter

Att hantera Uppskrivning av Fastigheter kan vara en komplex process, särskilt för företag i Stockholm som kanske också hanterar moderna betalningsmetoder som Bokföra Swish Betalningar. För att underlätta denna process har vi på Astra Redovisning, en av de ledande Redovisningsbyråerna i Stockholm, sammanställt några praktiska tips och vanliga misstag att undvika.

Bästa Praxis:

 • Noggrann Värdering: Se till att värderingen av fastigheten är korrekt och baserad på pålitliga källor. Detta kan innefatta marknadsvärderingar eller professionella värderingsutlåtanden.
 • Dokumentation: Håll noggrann dokumentation och register över alla värderingsberäkningar och justeringar som görs. Detta är viktigt både för intern revision och för framtida granskningar av Skatteverket.
 • Skattekonsultation: Rådgör med en skatteexpert eller redovisningskonsult för att förstå de skattemässiga konsekvenserna av uppskrivningar och för att säkerställa att alla skatteregler följs korrekt.

Vanliga Misstag att Undvika:

 • Överskattning av Värde: Undvik att övervärdera fastigheten, vilket kan leda till oriktiga bokföringsposter och potentiella framtida justeringar.
 • Förbise Skattekonsekvenser: Glöm inte bort att uppskrivningar kan påverka skatteberäkningarna. Att ignorera detta kan leda till fel i skattedeklarationen och potentiella böter.
 • Otillräcklig Uppdatering av Bokföringen: Se till att alla uppskrivningar återspeglas korrekt i bokföringen. Felaktiga eller sena poster kan leda till missvisande finansiella rapporter.

Att följa dessa tips och undvika vanliga misstag kan hjälpa företag att hantera Uppskrivning av Fastigheter på ett effektivt och lagligt sätt. För företag som också hanterar Bokföra Swish Betalningar, är det viktigt att integrera dessa transaktioner smidigt i den totala bokföringen.

För mer detaljerad hjälp och rådgivning, tveka inte att kontakta ossAstra Redovisning. Vi är här för att hjälpa ditt företag att växa och lyckas på den finansiella fronten.

Verkliga Scenarier: Fallstudier i Uppskrivning av Fastigheter

Att förstå Uppskrivning av Fastigheter blir enklare när vi tittar på verkliga exempel. För företag som närmar sig sitt Bokslut för Handelsbolag och för Redovisningsfirmor i Stockholm, kan dessa scenarier erbjuda värdefulla insikter. Här presenterar vi några fallstudier som illustrerar hur uppskrivning kan hanteras i olika situationer.

Fallstudie 1: Fastighet Under Utveckling

Ett handelsbolag i Stockholm, specialiserat på fastighetsutveckling, stod inför en värdeökning av en fastighet under utveckling. Efter att ha genomfört omfattande förbättringsarbeten, ökade marknadsvärdet avsevärt.

 • Bokföringsåtgärd: Företaget gjorde en uppskrivning av fastigheten i sin bokföring, vilket reflekterade det ökade marknadsvärdet.
 • Skattemässig Hantering: De tog hjälp av en Redovisningsfirma i Stockholm för att hantera de skattemässiga konsekvenserna och säkerställa korrekt rapportering i sitt kommande bokslut.

Fallstudie 2: Fastighetsomvärdering för Banklån

Ett annat företag önskade omvärdera en fastighet för att säkra ett fördelaktigt banklån. Uppskrivningen skulle visa en starkare balansräkning.

 • Bokföringsåtgärd: Uppskrivningen genomfördes noggrant, med beaktande av de senaste marknadsvärderingarna.
 • Bankens Respons: Banken granskade uppskrivningen och accepterade den reviderade balansräkningen, vilket möjliggjorde ett större lån för företaget.

Fallstudie 3: Uppskrivning och Dess Effekt på Försäljning

Ett fastighetsbolag hade uppskrivit en fastighet några år tidigare. När de beslutade sig för att sälja fastigheten, var det viktigt att jämföra det uppskrivna värdet med försäljningspriset.

 • Försäljningsresultat: Försäljningen gav en vinst jämfört med det ursprungliga anskaffningsvärdet, men var nära det uppskrivna värdet.
 • Bokföringskonsekvenser: Företaget behövde justera sin bokföring för att återspegla den faktiska försäljningsvinsten, vilket krävde noggrann övervägning och expertis från en Redovisningsfirma i Stockholm.

Dessa scenarier visar vikten av att hantera Uppskrivning av Fastigheter noggrant och med professionell vägledning. De belyser också hur olika situationer kan påverka bokföring och beslutsfattande. För företag i Stockholm, särskilt de som förbereder sitt Bokslut för Handelsbolag, är det väsentligt att förstå dessa dynamiker för att kunna fatta välgrundade beslut.

FAQs: Uppskrivning av Fastigheter

När det handlar om Uppskrivning av Fastigheter, finns det många frågor som ofta dyker upp, särskilt bland företag som arbetar med Årsredovisning för Enskild Firma och söker hjälp från en Redovisningsbyrå i Stockholm. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna för att ge dig en klarare bild av denna process.

1. Vad är Uppskrivning av Fastigheter?
Uppskrivning av fastigheter innebär att justera det bokförda värdet på en fastighet i företagets bokföring för att reflektera dess aktuella marknadsvärde. Detta görs vanligtvis när marknadsvärdet väsentligt överstiger det bokförda värdet.

2. När är det lämpligt att göra en Uppskrivning?
Det är lämpligt att göra en uppskrivning när en fastighets marknadsvärde har stigit avsevärt sedan den förvärvades eller senast värderades, och det finns en beständig ökning som kan bekräftas genom en oberoende värdering.

3. Vilka är de skattemässiga konsekvenserna av en Uppskrivning?
Skattemässigt får företaget inte dra av den del av avskrivningen som baseras på det uppskrivna värdet. Detta måste justeras i skattedeklarationen, och en latent skatteskuld kan uppstå som en följd av uppskrivningen.

4. Hur påverkar Uppskrivning företagets balansräkning?
Uppskrivningen ökar värdet på tillgången (fastigheten) på balansräkningen, vilket kan förbättra företagets finansiella ställning genom att visa högre tillgångsvärden.

5. Behöver jag anlita en Redovisningsbyrå för att hantera Uppskrivning?
Medan det inte är ett krav, är det starkt rekommenderat att samarbeta med en kvalificerad Redovisningsbyrå i Stockholm. De kan erbjuda expertis och säkerställa att uppskrivningen och dess skattemässiga konsekvenser hanteras korrekt.

6. Kan jag göra en Uppskrivning för min Enskild Firma?
Ja, om du driver en enskild firma och din fastighet har ökat i värde, kan du göra en uppskrivning. Det är dock viktigt att noggrant överväga och dokumentera uppskrivningen, speciellt när du förbereder din Årsredovisning.

Dessa frågor och svar är avsedda att ge en grundläggande förståelse av Uppskrivning av Fastigheter. För mer specifika frågor eller detaljerade råd, rekommenderar vi att du kontaktar en professionell redovisningsbyrå.

Slutsats: Att Bemästra Uppskrivning av Fastigheter

Sammanfattningsvis är Uppskrivning av Fastigheter en viktig del av redovisningen som kan ha betydande påverkan på ett företags finansiella rapportering och skattesituation. För Redovisningsbyråer i Stockholm och företag som arbetar med moderna transaktionsmetoder, såsom Bokföra Swish Betalningar, är det avgörande att förstå och korrekt hantera dessa uppskrivningar.

Nyckelpunkter att Komma Ihåg:

 • Korrekt Värdering: Se till att fastighetens värdering är baserad på trovärdiga och aktuella marknadsdata.
 • Skattemässiga Konsekvenser: Var medveten om och hantera de skattemässiga konsekvenserna av uppskrivningar korrekt.
 • Professionell Rådgivning: Överväg att samarbeta med en erfaren redovisningsbyrå för att säkerställa att allt går rätt till.

För företag i Stockholm och över hela Sverige, erbjuder en noggrant genomförd Uppskrivning av Fastigheter en möjlighet att visa en mer exakt bild av företagets värde och stärka dess finansiella rapporter. Det kan även vara ett strategiskt verktyg för att förbättra företagets kreditvärdighet och investerarrelationer.

Som alltid är Astra Redovisning här för att hjälpa er med er bokföring och ekonomisk rådgivning. Vår expertis sträcker sig från Uppskrivning av Fastigheter till hur man effektivt kan Bokföra Swish Betalningar, och allt däremellan. Kontakta oss idag för att säkerställa att ert företag är på rätt spår mot ekonomisk framgång och hållbarhet.

Tillsammans kan vi navigera genom redovisningens komplexitet och bygga en starkare, mer framgångsrik framtid för ert företag.

Ytterligare Resurser

För att ytterligare fördjupa din förståelse för Uppskrivning av Fastigheter och andra relaterade redovisningsfrågor, erbjuder vi på Astra Redovisning en rad resurser och tjänster. Oavsett om du behöver hjälp med ditt Bokslut för Handelsbolag eller söker en kvalificerad Redovisningsfirma i Stockholm, har vi verktygen och expertisen som kan hjälpa dig.

Utforska Ytterligare Resurser:

 • Astra Redovisnings Blogg: Här hittar du regelbundna uppdateringar och artiklar om olika aspekter av bokföring och redovisning, perfekt för dig som vill hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och bästa praxis.
 • Webbseminarier och Utbildningar: Vi erbjuder regelbundna webbseminarier och utbildningssessioner för att hjälpa dig och ditt företag att förstå komplexa redovisningsfrågor, inklusive uppskrivning av fastigheter och effektiv hantering av företagets bokslut.
 • Personlig Konsultation: Ibland behövs en mer personlig touch. Våra experter står redo att erbjuda skräddarsydda konsultationer för att adressera specifika frågor eller behov som ditt företag kan ha.
 • Informationsmaterial: Vi erbjuder också en mängd informationsmaterial, inklusive guider, whitepapers och fallstudier, som kan vara värdefulla för ditt företag.

För mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa just ditt företag med Bokslut för Handelsbolag eller andra redovisningsrelaterade frågor, besök vår hemsida: Astra Redovisning.

Kontakta Oss Idag

Ta del av vår expertis och låt oss hjälpa dig att navigera genom redovisningens värld med förtroende. Kontakta Astra Redovisning idag och ta det första steget mot en mer välinformerad och ekonomiskt stabil framtid för ditt företag.

I nästa avsnitt kommer vi att diskutera de skattemässiga konsekvenserna av fastighetsuppskrivning och vad företag behöver veta för att navigera dessa frågor effektivt.

Relaterade Artiklar

 1. Redovisning för Aktiebolag
 2. Astraredovisning
 3. Löneadministration
 4. Skatteregler för Julgåvor 2023
 5. Skattekonsekvenser av Interna Konferenser
SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment