Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Introduktion

I dagens snabba affärsmiljö utgör Tjänsteresor en oumbärlig aspekt av operativ framgång. Oavsett om det handlar om att möta potentiella kunder, delta i avgörande workshops, eller representera ditt företag vid globala forum, spelar affärsresor en central roll. Det här inlägget tar upp skatteregler som omgärdar tjänsteresor i Sverige, och tillhandahåller en robust förståelse för både anställda och arbetsgivare.

Vad Är en Tjänsteresa?

Definiering av Tjänsteresa

En tjänsteresa har en särskild definition när det gäller skatt och redovisning. Trots att det inte finns en exakt definition i inkomstskattelagen, har Skatteverket förtydligat begreppet. Enligt Skatteverket är en tjänsteresa en resa som arbetsgivaren har beordrat den anställda att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på en annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Det kan också vara en resa som den anställda gör för arbetsgivarens räkning till en annan plats än den anställdes bostad eller den ordinarie arbetsplatsen. Tjänsteresan inkluderar både själva arbetet och resorna i samband med arbetet.

En tjänsteresa kan vara mycket kortvarig men kan även pågå under en längre tid. Avsikten att den anställda efter en tid ska återkomma till tjänstestället är det som tidsmässigt kännetecknar en tjänsteresa. Om en anställd arbetar på en annan plats än tjänstestället under en längre tid, kan den platsen vid någon tidpunkt övergå till att bli den anställdes tjänsteställe.

Praktisk Tillämpning

I praktiken betyder detta att om en anställd, på arbetsgivarens uppmaning och för arbetsgivarens räkning, arbetar på en annan plats än den ordinarie arbetsplatsen, så är den anställda på en tjänsteresa. Det finns många olika typer av tjänsteresor med olika syften, som att sälja eller marknadsföra, göra inköp, representera företaget, gå på extern utbildning, delta i interna kurser, konferenser och gemensamma personalfester, göra studiebesök eller marknadsundersökningar, eller träffa potentiella kunder eller leverantörer.

Det är viktigt att förstå definitionen och praktiken av tjänsteresor för att säkerställa korrekt bokföring och redovisning. Att ha en klar förståelse för vad som utgör en tjänsteresa kan hjälpa företag och anställda att navigera genom de olika skatteregler och regleringar som gäller för tjänsteresor.

Skattefria Bilersättningar

Tjänsteresor med Egen Bil

När du reser i tjänsten med din egen bil, är den skattefria bilersättningen 25 kr per mil. Om du får mer än detta belopp, räknas den del av ersättningen som överstiger detta som lön, med arbetsgivaravgifter och preliminär skatt. För näringsidkare är det högsta avdragsgilla beloppet för tjänsteresor med privat bil detsamma, 25 kr per mil. Dessa belopp gäller också för avdrag i inkomstslaget tjänst när arbetsgivaren inte har betalat ut någon skattefri bilersättning.

Det är viktigt att notera att om du har en Redovisningsbyrå i Stockholm eller någon annan del av Sverige, kan reglerna kring bilersättningar och avdrag vara annorlunda. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste skattereglerna och konsultera en rådgivning vid behov.

Tjänsteresor med Förmånsbil

Om du har en förmånsbil och betalar allt drivmedel själv, kan du få 12 kr per mil. För de som har en elbil som förmånsbil och står för kostnaden att ladda bilen själv, kan få 9,50 kr per mil i skattefri bilersättning. Om du inte får någon ersättning från arbetsgivaren, kan du dra av motsvarande belopp vid tjänsteresor med förmånsbilen. För näringsidkare som beskattas för bilförmån är det högsta avdragsgilla beloppet för tjänsteresor med förmånsbilen 12 kr per mil och 9,50 kr för elbilar.

Förändringen i energiskatt på bensin och diesel från 1 januari 2023 kan också påverka kostnaderna för tjänsteresor med både privat bil och förmånsbil. Det är därför klokt att vara medveten om dessa skatteändringar när du planerar dina tjänsteresor och budgeterar för drivmedelskostnader​.

Ökade Levnadskostnader under Tjänsteresor

Avdrag för Ökade Levnadskostnader

Tjänsteresor kan ofta medföra ökade levnadskostnader, särskilt när de kräver övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Avdrag för dessa ökade kostnader kan antingen baseras på de faktiska kostnaderna för måltider och diverse småutgifter, eller så kan ett schablonavdrag användas. Den här typen av avdrag är särskilt relevant när tjänsteresan sträcker sig över flera dagar eller veckor och kan vara ett viktigt element att överväga i löpande bokföring.

Vid tjänsteresor som varar längre än tre månader, är det speciella regler som gäller. För att få göra schablonavdrag för tiden efter tre månader måste villkoren för tillfälligt arbete vara uppfyllda. Det är viktigt att vara medveten om de här reglerna för att säkerställa korrekt redovisning av dina tjänsteresor och ökade levnadskostnader.

Schablonavdrag och Traktamente

Schablonavdrag är fasta belopp som är avsedda att täcka ökade levnadskostnader under tjänsteresor. De varierar beroende på tjänsteresans längd och om du har fått traktamente från arbetsgivaren eller inte. För tjänsteresor inom Sverige, gäller schablonavdrag om 290 kr för en hel dag och 145 kr för en halv dag under 2024. Vid utrikes tjänsteresor är schablonavdraget ett helt normalbelopp (ett halvt per halv dag).

Om du inte har fått något traktamente från arbetsgivaren, gäller andra schablonavdrag efter de första tre månaderna. Det är också viktigt att notera att avdrag endast medges för hela dagar efter tremånadersperiodens utgång. Denna typ av information är kritisk för att säkerställa en noggrann och effektiv bokslut och deklaration.

Reducering vid Fria Måltider och Logikostnader

Reduktion av Schablonavdrag vid Fria Måltider

Det finns tillfällen under tjänsteresor när arbetsgivaren tillhandahåller fria måltider. I dessa fall ska schablonavdraget (traktamentet) reduceras. Dock gäller inte denna reduktion för måltider som ingår i färdbiljettpriset på exempelvis flyg eller tåg. Det är viktigt att ha klart för sig hur dessa reduktioner tillämpas för att säkerställa korrekt bokföring av tjänsteresor och traktamenten.

För att få en klarare bild över hur reduktionen fungerar, låt oss ta en titt på följande tabell som illustrerar reduktionen av schablonavdraget vid fria måltider:

Måltidskombination 2024 2023
Ursprungligt Belopp Reducerat Belopp Ursprungligt Belopp Reducerat Belopp
Reducering för: 290 kr 203 kr 260 kr 182 kr
Frukost, lunch och middag 290 kr 261 kr 260 kr 234 kr
Lunch och middag 290 kr 203 kr 260 kr 182 kr
Lunch eller middag 290 kr 102 kr 260 kr 91 kr
Frukost 290 kr 58 kr 260 kr 52 kr

Logikostnader och Schablonavdrag

Om du inte kan uppvisa de faktiska logiutgifterna får du göra ett schablonavdrag för logi. För arbete i Sverige är schablonavdraget för logi 130 kr per natt under 2023. Vid tjänsteresor utomlands är schablonavdraget för logi ett halvt normalbelopp.

Att ha en redovisningsbyrå som kan hjälpa dig med korrekt hantering av dessa poster i din löpande bokföring och årsredovisning kan vara en stor fördel. En rådgivning kring hur du hanterar logikostnader och schablonavdrag på ett korrekt sätt kan också bidra till en mer korrekt redovisning och deklaration av dina tjänsteresor och därmed minska risken för eventuella skattemässiga komplikationer.

Tjänsteresor med Egen Bil

Skattefria Bil Ersättningar

När du använder din egen bil för tjänsteresor, finns det skattefria ersättningar att ta del av. Under 2023 var den skattefria bilersättningen 25 kr per mil. Det är viktigt att notera dessa siffror och se till att du får korrekt ersättning från din arbetsgivare. Får du mer än den skattefria bilersättningen, räknas den överstigande delen som lön med arbetsgivaravgifter och preliminär skatt.

För näringsidkare, är det högsta avdragsgilla beloppet för tjänsteresor med privat bil också 25 kr per mil under 2023. Denna typ av ersättning kan vara till hjälp för att täcka kostnaderna för bränsle, underhåll och andra bilrelaterade utgifter under tjänsteresan.

Avdrag i Inkomstslaget Tjänst

Om arbetsgivaren inte har betalat ut någon skattefri bilersättning, får du dra av motsvarande belopp vid tjänsteresor med den egna bilen. Det är en viktig aspekt att vara medveten om, särskilt om du regelbundet använder din egen bil för arbetsrelaterade resor.

För att hålla en korrekt bokföring och redovisning av dessa avdrag och ersättningar, kan det vara fördelaktigt att samarbeta med en redovisningsbyrå. Detta garanterar att du får de avdrag och ersättningar du är berättigad till, och att du följer alla relevanta skatteregler och förordningar.

Tjänsteresor med Förmånsbil

Skattefria Bil Ersättningar

Om du har en förmånsbil och står för kostnaden av allt drivmedel själv, kan du under 2023 få 12 kr per mil i skattefri bilersättning. För de med en elbil som förmånsbil, och som står för kostnaden att ladda bilen själv, är ersättningen 9,50 kr per mil. Dessa siffror kan variera från år till år, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste reglerna och beloppen för att säkerställa korrekt bokföring och redovisning.

Att ha rätt information om de skattefria bilersättningarna kan hjälpa dig att optimera dina avdrag och minimera din skattebörda. Det kan också vara viktigt att ha en redovisningsbyrå som kan ge rådgivning och hjälp med att säkerställa att allt hanteras korrekt i din löpande bokföring och årsredovisning.

Avdrag vid Absence av Ersättning från Arbetsgivaren

Om din arbetsgivare inte betalar ut någon ersättning, har du rätt att dra av motsvarande belopp vid tjänsteresor med förmånsbilen. Detta kan bli en viktig faktor att överväga när du diskuterar din ersättningsstruktur med din arbetsgivare.

För näringsidkare som beskattas för bilförmån, är det högsta avdragsgilla beloppet för tjänsteresor med förmånsbilen 12 kr per mil och 9,50 kr för elbilar under 2023. Detta gäller dock endast om näringsidkaren står för allt drivmedel, eller laddar bilen, privat.

Att ha tillgång till en redovisningsbyrå i Stockholm eller någon annan stad, kan vara viktigt för att säkerställa att dessa avdrag hanteras korrekt och att du är i överensstämmelse med alla relevanta skatteförordningar och regler.

Ökade Levnadskostnader

Avdrag för Ökade Levnadskostnader

När du befinner dig på tjänsteresor som går utanför din vanliga verksamhetsort och medför övernattning, kommer du att stöta på ökade levnadskostnader. Det är här avdrag för ökade levnadskostnader kommer in i bilden. Du har möjlighet att dra av antingen den faktiska kostnadsökningen för måltider och diverse småutgifter eller göra ett schablonavdrag. Detta är viktigt att känna till när du planerar ditt bokslut och hanterar din löpande bokföring.

Att ha kunskap om dessa avdrag och hur de fungerar kan vara en fördel när du diskuterar ditt avtals paket med din arbetsgivare eller när du tar fram din deklaration. Det är också här en redovisningsbyrå kan vara till stor hjälp genom att tillhandahålla nödvändig rådgivning och stöd för att säkerställa att du utnyttjar dessa avdrag korrekt.

Schablonavdrag För de Första Tre Månaderna

För tjänsteresor som varar längre än tre månader, finns det specifika schablonavdrag som gäller. Dessa schablonavdrag varierar beroende på längden på tjänsteresan och om du har fått traktamente från din arbetsgivare.

Schablonavdrag 2023
Hel dag 260 kr
Halv dag 130 kr

Det är också viktigt att notera att vid utrikes tjänsteresor är schablonavdraget ett helt normalbelopp (ett halvt per halv dag). Alla dessa regler och belopp är avsedda att hjälpa täcka de ökade levnadskostnaderna som du kan uppleva under tjänsteresor, och det är viktigt att de beaktas korrekt i din redovisning.

Reducering vid Fria Måltider

Regler för Reducering

När du är på tjänsteresor och mottar fria måltider från din arbetsgivare, behöver schablonavdraget (traktamentet) reduceras. Detta är en viktig regel som hjälper till att säkerställa rättvis behandling och korrekt redovisning av de förmåner och avdrag som ges till anställda under tjänsteresor. Reducering görs dock inte för måltider som ingår i färdbiljettpriset på till exempel flyg eller tåg, vilket kan vara en viktig punkt att notera i din löpande bokföring.

Att förstå dessa regler och hur de tillämpas kan hjälpa dig att bättre planera dina tjänsteresor och se till att din redovisning och bokföring är korrekt. Detta kan också vara en punkt där din redovisningsbyrå kan erbjuda värdefull rådgivning och stöd.

Exempel på Reducering

Låt oss ta en titt på hur reduceringen fungerar i praktiken:

Inrikes tjänsteresor
maximibelopp 2023
Reducering för: 260 kr 182 kr 130 kr
Frukost, lunch och middag 234 kr 164 kr 117 kr
Lunch och middag 182 kr 127 kr 91 kr
Lunch eller middag 91 kr 64 kr 46 kr
Frukost 52 kr 36 kr 26 kr

Som du ser i tabellen ovan, varierar beloppet som reduceras baserat på vilka måltider som tillhandahålls. Detta är något som både arbetsgivare och anställda behöver vara medvetna om när de planerar tjänsteresor och hanterar redovisning av traktamente och andra relaterade kostnader.

Logikostnader

Förstå Logikostnader

Logikostnader är en annan viktig aspekt av tjänsteresor som behöver tas i beaktande. Om den faktiska logiutgiften inte kan visas, får ett schablonbelopp på 130 kr per natt dras av vid arbete i Sverige under beskattningsåret 2023. För tjänsteresor utomlands är schablonavdraget för logi ett halvt normalbelopp. Det är kritiskt att ha klart för sig dessa avdrag för att säkerställa en korrekt redovisning och bokföring av dina tjänsteresor.

De här reglerna kan komma att påverka hur du planerar och budgeterar för dina tjänsteresor. Det är också en viktig del av den information som en redovisningsbyrå kan hjälpa dig med, särskilt om du är baserad i Stockholm och har affärsresor både inom och utanför staden.

Avdragens Påverkan

Avdrag för logikostnader kan ha en direkt påverkan på din årsredovisning och deklaration. De kan också påverka hur du eller din arbetsgivare hanterar reseersättningar och traktamenten. Att ha kunskap om de regler och belopp som gäller för avdrag av logikostnader kan hjälpa dig att bättre planera för dina tjänsteresor.

Dessutom, om du arbetar med en redovisningsbyrå, kan de hjälpa dig att förstå hur dessa avdrag fungerar och hur de bör redovisas. Detta är ytterligare ett sätt som rätt rådgivning kan bidra till att säkerställa att din redovisning och bokföring är korrekt och i enlighet med gällande regler och bestämmelser.

Resor till och från Arbetet

Grundläggande Förståelse

Resor till och från arbetet är en viktig del av den dagliga rutinen för många anställda. Dessa resor kan dock inte klassificeras som tjänsteresor enligt de regler som diskuterats tidigare. Det är viktigt att skilja mellan tjänsteresor och dagliga resor till och från arbetet när det gäller redovisning och bokföring.

Denna distinktion är grundläggande för att säkerställa att alla regler och bestämmelser följs korrekt. Om du är osäker på hur du ska hantera dessa typer av resor i din redovisning, kan en redovisningsbyrå i Stockholm eller din lokala omgivning erbjuda värdefull rådgivning.

Praktiska Exempel

Låt oss säga att du bor i Uppsala och arbetar i Stockholm. Dina dagliga resor till och från arbetet skulle inte betraktas som tjänsteresor. Men om din arbetsgivare ber dig att resa till Göteborg för ett affärsmöte, skulle denna resa betraktas som en tjänsteresa.

Att förstå skillnaden och hur man korrekt redovisar för dessa olika typer av resor är kritiskt för att säkerställa att din redovisning och bokföring är i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Det kan också hjälpa till att säkerställa att du får den ersättning och de avdrag som du har rätt till.

Genom att ha en klar förståelse för skillnaden mellan tjänsteresor och dagliga resor till och från arbetet, och hur de ska hanteras i redovisning och bokföring, kan du undvika potentiella problem och säkerställa att allt hanteras korrekt.

Traktamenten inom Sverige och Utlandstraktamenten

Traktamenten inom Sverige

Traktamenten är ersättningar som betalas ut av arbetsgivaren till den anställde för att täcka extra kostnader i samband med tjänsteresor, exempelvis för måltider och logi. Inom Sverige varierar traktamenten baserat på längden på tjänsteresan samt om den anställde har fått något traktamente från arbetsgivaren eller inte. Detta är en viktig del av löpande bokföring och redovisning som måste hanteras korrekt för att säkerställa överensstämmelse med skattelagstiftningen.

Ett hel- eller halvdags traktamente kan betalas ut beroende på när resan påbörjas och avslutas. Vid utrikes tjänsteresor är schablonavdraget olika och varierar baserat på landet som besöks. Denna information är avgörande både för arbetsgivare och anställda att förstå och hålla reda på.

Utlandstraktamenten

För tjänsteresor utanför Sverige gäller särskilda regler och belopp för traktamenten. De är ofta baserade på de faktiska kostnaderna eller schablonbelopp som fastställs av Skatteverket. Detta är ännu en kritisk aspekt av redovisning som kräver noggrann uppmärksamhet och korrekt hantering i bokföring.

Om du är en affärsägare eller hanterar redovisning för ett företag, är det viktigt att vara uppdaterad med de senaste reglerna och beloppen för utlandstraktamenten. Om du behöver hjälp med detta, kan en redovisningsbyrå i Stockholm eller din närmaste stad erbjuda expertrådgivning.

Att förstå och korrekt hantera traktamenten för tjänsteresor inom och utanför Sverige är avgörande för att säkerställa korrekt redovisning och bokföring. Denna kunskap kan hjälpa dig att undvika potentiella skatteproblem och säkerställa att din affärsverksamhet är i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Reducering vid Fria Måltider och Logikostnader

Reducering vid Fria Måltider

När en anställd får fria måltider under en tjänsteresa, ska schablonavdraget (traktamentet) reduceras. Detta gäller dock inte för måltider som ingår i färdbiljettpriset på exempelvis flyg eller tåg. Att hålla reda på detta är centralt för korrekt bokföring och redovisning.

Denna reducering i traktamentet säkerställer att den anställda inte får dubbel ersättning för måltider. Att förstå och korrekt tillämpa dessa regler är av stor vikt för att säkerställa att bokslut och årsredovisning är korrekta.

Logikostnader

I händelse av att de faktiska logiutgifterna inte kan visas, tillåter skattelagstiftningen ett schablonbelopp för logi, som var 130 kr per natt för beskattningsåret 2023 för arbete i Sverige. Vid tjänsteresor utomlands är schablonavdraget för logi ett halvt normalbelopp. Detta är en annan viktig aspekt att ha koll på inom redovisning och löpande bokföring.

Om du behöver stöd med att hantera logikostnader och andra aspekter av redovisning för tjänsteresor, kan en redovisningsbyrå i Stockholm eller närliggande områden erbjuda expertrådgivning och stöd.

Denna sektion avslutar vår djupgående översikt över tjänsteresor och tillhörande redovisning och bokföring. Att vara välinformerad om reglerna kring tjänsteresor och hur de ska hanteras i redovisning är avgörande för att säkerställa att ditt företag är i enlighet med gällande skattelagar och bestämmelser.

Har du några frågor eller behöver du hjälp med din redovisning? Tveka inte att kontakta en professionell redovisningsbyrå som kan erbjuda expertrådgivning och stöd.

Mera Att Läsa

För att fortsätta utveckla din förståelse och kunskap om företagsdrift, redovisning och skattelagstiftning, har vi sammanställt en lista över relevanta artiklar. Utforska följande länkar för mer information:

 1. Julgåvor Skatteregler 2023 – Guide för Företag
 2. SINK-Skatt och Tjänstepensioners Påverkan på Pensionärer i Portugal och Grekland
 3. Vad är Friskvårdsbidrag?
 4. Redovisning för Handelsbolag
 5. Resor till och från Arbetet – Så Tillämpas Nya Reglerna

Denna sektion erbjuder en mängd resurser som kan hjälpa dig att navigera i de komplexa aspekterna av företagsdrift och redovisning.

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

2 Comments

 1. Elin mars 25, 2024 at 7:39 f m - Reply

  I min nya roll, som innebär omfattande tjänsteresor, undrar jag över min berättigelse till traktamentsersättning under dagar då jag huvudsakligen är ute och reser. Anta att min resa börjar kl. 07:00 och jag återvänder runt kl. 18:00, har jag då rätt till traktamente för en hel eller en halv dag?

  • Astra Redovisning mars 25, 2024 at 7:44 f m - Reply

   För att vara berättigad till ett skattefritt traktamente krävs att tjänsteresan överstiger 50 km från både din bostad och din ordinarie arbetsplats, och att resan inkluderar övernattning.

   I ditt scenario, där resan inte innefattar övernattning och endast utgör en dagsresa, uppfylls inte kraven för att motta traktamentsersättning för ökade levnadskostnader eller för att erhålla skattefritt traktamente.

Leave A Comment