Ett lagerbolag (även känd som aktiebolag) är en företagsform där företaget har ett eget juridiskt personnummer och där ägarna (aktieägarna) har begränsat personligt ansvar för företagets skulder. Aktieägarna riskerar endast det kapital de har investerat i företaget. Här följer en detaljerad beskrivning:

Beskrivning av Lagerbolag:

 1. Aktiekapital:
  • Ett lagerbolag måste ha ett minsta aktiekapital, som i Sverige är 25 000 kronor för privata aktiebolag och 500 000 kronor för publika aktiebolag.
 2. Juridisk Person:
  • Lagerbolaget är en egen juridisk person och har rättigheter och skyldigheter likt en fysisk person.
 3. Styrelse och Revisorer:
  • Lagerbolag måste ha en styrelse och i vissa fall en revisor.

Lagar och Regelverk:

 1. Aktiebolagslagen (2005:551):
  • Lagen styr bildandet, förvaltningen och avvecklingen av aktiebolag.
 2. Revisorslagen (2001:883):
  • Lagen styr revisorernas roll och ansvar i aktiebolag.

Besläktade Koncept:

 1. Aktieägare:
  • Aktieägarna äger bolaget genom sina aktier och har rätt till en del av bolagets vinst.
 2. Årsstämma:
  • Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sitt inflytande.

Bildande och Drift:

 1. Bildande:
  • Bildandet av ett lagerbolag sker genom att en stiftelseurkund upprättas, och bolaget registreras hos Bolagsverket.
 2. Drift och Rapportering:
  • Lagerbolag måste följa strikta redovisningsregler och rapportera ekonomisk information till Bolagsverket.