Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Introduction:

ROT-avdraget är en skattereducerande åtgärd i Sverige som hjälper fastighetsägare att sänka sina skattekostnader vid renovering eller ombyggnation av sina bostäder. Genom att förstå hur ROT-avdrag fungerar, kan fastighetsägare dra maximal nytta av denna skatteförmån och därmed göra underhållsarbetet på sina fastigheter mer kostnadseffektivt. I denna artikel kommer vi att dyka djupt in i vad ROT-avdraget innebär, vem som är berättigad till det, hur man ansöker om det och de många fördelarna det erbjuder. Vi kommer också att titta på hur ROT-avdraget påverkar din Redovisning och Bokföring, samt hur Redovisningsbyråer i Stockholm kan assistera dig genom processen. Så oavsett om du planerar en större renovering eller bara behöver göra mindre underhållsarbeten, kommer denna guide att vara en värdefull resurs för att maximera dina skattefördelar.

Vad Är ROT-avdrag?

Definition och Syfte:

 • ROT-avdraget (Renovering, Ombyggnad, och Tillbyggnad) är en skattereduktion som ges till fysiska personer för arbetskostnader när de utför vissa typer av arbete på sina bostäder. Syftet med avdraget är att stimulera den inhemska byggbranschen och göra det mer kostnadseffektivt för fastighetsägare att underhålla och förbättra sina fastigheter.

Vilkor för Avdrag:

 • Avdraget omfattar 30% av arbetskostnaden (inklusive moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr/person och beskattningsår. Arbetet måste utföras av ett företag med F-skattsedel eller utländsk motsvarighet. Dessutom får arbetet inte utföras av den person som begär skattereduktion eller av en person som är närstående till köparen.

Om- och Tillbyggnader:

 • ROT-avdraget gäller reparation, underhåll samt om- eller tillbyggnad av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Dock finns vissa begränsningar, till exempel omfattas inte nybyggnationer av reglerna.

Förhållandet mellan ROT och RUT:

 • Det är också viktigt att notera att ROT-avdraget är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete, där den andra delen är skattereduktion för hushållstjänster, även kallat RUT-avdrag. Både ROT och RUT har gemensamma grundläggande villkor, men med olika takbelopp.
Olika hemrenoveringsprojekt under arbete som visar berättigande för ROT-avdrag.

Diverse renoveringsprojekt som omfattas av ROT-avdrag.

Vem Kan Dra Nytta av ROT-avdrag?

Behörighet:

 • ROT-avdraget är tillgängligt för fysiska personer som är 18 år eller äldre vid beskattningsårets utgång. Det omfattar ägare till småhus och ägarlägenheter, samt innehavare av bostadsrätter. Det är viktigt att notera att juridiska personer inte omfattas av ROT- eller RUT-avdrag.

Process för Ansökan:

 • För att dra nytta av ROT-avdraget måste arbetet utföras av ett företag med F-skattsedel. Betalningen för arbetet ska göras elektroniskt till exempel genom kontokort, inbetalningskort, Bank ID eller Swish. Efter att arbetet är slutfört, ansöker företaget om utbetalning från Skatteverket och lämnar nödvändiga uppgifter såsom utförarens namn och adress, organisationsnummer, och betalt belopp.

Exempel:

 • Till exempel, om Lena bygger om sitt hus för 100 000 kr och begär ROT-avdrag, får hon en skattereduktion på 30% x 100 000 kr = 30 000 kr. Detta minskar skatten på vinsten vid en försäljning av huset, och ger Lena en sammanlagd minskning på 45 400 kr.

Vilka Arbeten Omfattas av ROT-avdrag?

Allmänna Kriterier:

 • ROT-avdraget gäller arbete som utförs i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Det omfattar reparation, underhåll samt om- eller tillbyggnad. Nybyggnationer omfattas inte av ROT-avdrag, och för nybyggda hus kan man inte få ROT-avdrag de fem första åren.

Specifika Exempel:

 • Exempel på åtgärder som omfattas inkluderar markarbeten avseende ledningar för el, värme eller bredband i direkt anslutning till byggnaden, borrning för bergvärme, och borrning av brunn om vatten dras in i bostaden.

Bostadsrätter och Inre Underhåll:

 • För bostadsrätter gäller ROT-avdraget endast arbete som utförs i lägenheten och är sådant som bostadsrättshavaren svarar för (så kallat inre underhåll). Åtgärder för att hålla huset och marken i gott skick, så kallat yttre underhåll, ligger på föreningens ansvar och omfattas inte av ROT-avdraget.

Undantag och Begränsningar:

 • Det finns även vissa undantag och begränsningar som till exempel tillverkning av måttbeställda inventarier, arkitektarbete, och arbete som enbart avser installation och service av maskiner och andra inventarier som inte omfattas av ROT-avdraget.

Hur Beräknas ROT-avdraget?

Beräkningsgrund:

 • ROT-avdraget beräknas som 30% av arbetskostnaden (inklusive moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr per person och beskattningsår. Det är bara arbetskostnaden som omfattas av ROT-avdraget, och det går inte att få någon skattereduktion för utgifter för material, utrustning och resor.

Exempel på Beräkning:

 • Om du till exempel anlitar en byggfirma för att renovera ditt badrum och kök till en total kostnad av 150 000 kr inklusive moms, kan du få en skattereduktion på 45 000 kr (0,3 x 150 000 kr).

Undantag från Beräkningen:

 • Det finns dock undantag som kapitalvinstberäkning där den del av arbetskostnaden som du fått skattereduktion för får inte räknas med i omkostnadsbeloppet vid en försäljning.

Fakturamodellen:

 • ROT-avdraget ges enligt den så kallade fakturamodellen. Detta innebär att en privatperson som köper en hushållstjänst av ett företag med F-skattsedel ska komma överens med säljaren om att endast betala hälften av arbetskostnaden, så att en preliminär skattereduktion ges redan vid köpet av tjänsterna.

Hur Ansöker Man om ROT-avdrag?

Ansökningsprocess:

 • Ansökningsprocessen för ROT-avdraget är relativt enkel men kräver noggrannhet. Det företag som utför arbetet ansöker om utbetalning från Skatteverket. Företaget måste lämna in nödvändiga uppgifter som utförarens namn och adress, organisationsnummer, köparens personnummer eller samordningsnummer, debiterad ersättning för hushållsarbetet, betalt belopp, och det belopp som utföraren begär att få utbetalt från Skatteverket.

Elektronisk Ansökan:

 • Från och med 1 april 2015 ska ansökan om utbetalning lämnas elektroniskt. Detta underlättar processen och möjliggör snabbare behandling av ansökan.

Förskottsbetalning:

 • Om arbetet betalas i förskott vid ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast 31 januari året efter det år förskottet betalades för att det ska vara möjligt att få skattereduktionen. Dessutom måste ansökan om utbetalning från Skatteverket ha lämnats senast vid denna tidpunkt.

Viktig Information att Notera:

 • Det är viktigt att notera att det krävs att betalningen för arbetet har gjorts elektroniskt, till exempel genom kontokort, inbetalningskort, Bank ID eller Swish, för att vara berättigad till ROT-avdraget.

ROT-avdrag vid Köp från Privatpersoner

Möjligheter och Villkor:

 • Det finns möjligheter att få ROT-avdrag även när tjänster köps från en privatperson utan F-skattsedel och som inte är momsskyldig. I sådana fall motsvarar skattereduktionen de redovisade arbetsgivaravgifterna. Det är viktigt att personen som utför arbetet inte är närstående till den som köper tjänsten.

Förenklad Skattedeklaration:

 • För att få skattereduktionen måste man lämna in en förenklad skattedeklaration och redovisa arbetsgivaravgifter på ersättningen. Ett belopp motsvarande arbetsgivaravgifterna tillgodoräknas då som preliminär skattereduktion. Denna förenklade skattedeklaration får endast lämnas av en fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning till en annan fysisk person.

Slutlig Skattereduktion:

 • Köparen begär den slutliga skattereduktionen, som motsvarar de redovisade arbetsgivaravgifterna, i sin självdeklaration. Denna kvittas då normalt mot den preliminära skattereduktionen.

Exempel:

 • Om en privatperson anlitar en annan privatperson för att utföra ROT-arbete, och arbetsgivaravgifterna uppgår till 5 000 kr, kan köparen få en skattereduktion motsvarande 5 000 kr.

ROT-avdrag och Försäkringsersättning

Regler och Villkor:

 • ROT-avdrag kan inte kombineras med försäkringsersättningar eller bidrag som täcker kostnaderna för de arbete som utförs. Detta innebär att utgifter som täcks av försäkringsersättningar eller bidrag inte får räknas in i underlaget för ROT-avdrag.

Effekter på Skattereduktion:

 • Om du har mottagit en försäkringsersättning som täcker kostnaden för arbete på din bostad, minskas den totala summan som du kan få i ROT-avdrag med motsvarande belopp. Det är därför viktigt att ha en klar översikt över alla ersättningar och bidrag innan du ansöker om ROT-avdrag.

Exempel:

 • Om du har fått en försäkringsersättning på 10 000 kr för vattenskador och du spenderar 50 000 kr på reparationer, kan du endast ansöka om ROT-avdrag för de resterande 40 000 kr.

Rådgivning:

 • Det kan vara klokt att söka rådgivning från en redovisningsbyrå eller en ekonomisk rådgivare för att förstå hur försäkringsersättningar och bidrag påverkar din möjlighet att dra nytta av ROT-avdraget.

Fallgropar och Vanliga Misstag med ROT-avdrag

Felaktig Information:

 • Att lämna felaktig information till Skatteverket kan leda till avslag på din ansökan om ROT-avdrag. Det är viktigt att dubbelkolla all information och se till att den är korrekt innan du skickar in din ansökan.

Förbise Tidsfrister:

 • Missade tidsfrister är en annan vanlig fallgrop. Om arbetet betalas i förskott vid ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast 31 januari året efter det år förskottet betalades för att det ska vara möjligt att få skattereduktionen.

Ovetenskap om Berättigande:

 • Ovetenskap om vilka typer av arbete som berättigar till ROT-avdrag kan också leda till missförstånd. Det är viktigt att förstå vilka arbeten som omfattas av ROT-avdraget och vilka som inte gör det.

Felaktig Användning av ROT-avdrag:

 • Felaktig användning av ROT-avdraget, till exempel att försöka använda avdraget för arbete som inte utförts av en behörig entreprenör eller för arbete som inte uppfyller de definierade kriterierna, kan leda till allvarliga konsekvenser inklusive finansiella straff.

Rådgivning:

 • Att söka rådgivning från en redovisningsbyrå eller en skatterådgivare kan vara ett klokt steg för att undvika fallgropar och säkerställa att du utnyttjar ROT-avdraget på rätt sätt.

ROT-avdrag och Kapitalvinstberäkning

ROT-avdragets påverkan på Kapitalvinst:

 • När du säljer din bostad och har haft ROT-avdrag för renovering eller ombyggnation, påverkas beräkningen av kapitalvinsten. Den del av arbetskostnaden som du fått skattereduktion för får inte räknas med i omkostnadsbeloppet vid en försäljning.

Exempel:

 • Om Lena bygger om sitt hus för 100 000 kr och sedan säljer det med vinst, utan ROT-avdrag innebär ombyggnationen att skatten på vinsten minskar med 30% x 22/30 x 100 000 = 22 000 kr. Om Lena begär ROT-avdrag för ombyggnationen får hon en skattereduktion på 30% x 100 000 = 30 000 kr. Minskningen av skatten på vinsten blir dock bara 30% x 22/30 x 70 000 = 15 400 kr, dvs en sammanlagd minskning på 45 400 kr. Effekten av ROT-avdraget blir därmed 45 400 – 22 000 = 23 400 kr.

Viktigt att Notera:

 • Det är väsentligt att vara medveten om hur ROT-avdraget påverkar kapitalvinstberäkningen, särskilt om du planerar att sälja din bostad i framtiden.

Rådgivning:

 • Att konsultera en redovisningsbyrå eller en skatterådgivare för att förstå hur ROT-avdraget påverkar kapitalvinsten och vad som kan göras för att minimera skattekonsekvenserna kan vara mycket fördelaktigt.

ROT-avdrag och Fakturamodell

Vad är Fakturamodellen?

 • ROT-avdraget ges enligt den så kallade fakturamodellen. Det innebär att en privatperson som köper en hushållstjänst av ett företag med F-skattsedel ska komma överens med säljaren om att endast betala hälften av arbetskostnaden, vilket innebär att en preliminär skattereduktion ges redan vid köpet av tjänsterna.

Tidsgränser:

 • Om arbetet betalas i förskott vid ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast 31 januari året efter det år förskottet betalades för att det ska vara möjligt att få skattereduktionen. Dessutom måste ansökan om utbetalning från Skatteverket ha lämnats senast vid denna tidpunkt.

Elektronisk Ansökan:

 • Från och med 1 april 2015 ska ansökan om utbetalning lämnas elektroniskt. Detta förenklar processen och gör det lättare för både köpare och säljare att hantera ROT-avdraget.

Vikten av Elektronisk Betalning:

 • Betalningen för arbetet måste ha gjorts elektroniskt, till exempel genom kontokort, inbetalningskort, Bank ID eller Swish. Detta säkerställer att transaktionen spåras korrekt och att ROT-avdraget hanteras korrekt.

Uppgifter till Skatteverket

Krav på Information:

 • Företaget som begär utbetalning enligt reglerna om ROT ska lämna följande uppgifter till Skatteverket: utförarens namn och adress, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer, köparens personnummer eller samordningsnummer, debiterad ersättning för hushållsarbetet, betalt belopp, datum som utföraren fått betalt, och det belopp som utföraren begär att få utbetalt från Skatteverket.

Identifiering av Fastigheten:

 • Dessutom ska information om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning, lägenhetens beteckning (bostadsrätter) samt föreningens eller bolagets organisationsnummer lämnas.

Arbetsdetaljer:

 • Uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material, debiterad ersättning för annat än arbete och material, samt vilken typ av HUS-arbete som har utförts, ska också lämnas till Skatteverket.

Viktigt att Notera:

 • Korrekt och fullständig information är nödvändig för att säkerställa att ROT-avdraget hanteras korrekt och att det inte uppstår några förseningar eller problem med din ansökan.

ROT-förmån och Köp från Privatpersoner

ROT-förmån:

 • Det går att få skattereduktionen även om man inte själv bekostat tjänsterna, utan har denna typ av tjänster som löneförmån. Förmånsvärdet ska ingå i underlaget för skatteavdrag, men skatteavdraget ska därefter reduceras med 30% av ROT-förmånsvärdet, dock högst med 50 000 kr per år.

Skattereduktion vid Köp från Privatpersoner:

 • Det är möjligt för en privatperson att få skattereduktion vid köp av ROT-tjänster från en privatperson utan F-skattsedel och som inte är momsskyldig. Skattereduktionen kommer i detta fall att motsvara de redovisade arbetsgivaravgifterna.

Förenklad Skattedeklaration:

 • För att få skattereduktionen måste man lämna in en förenklad skattedeklaration och redovisa arbetsgivaravgifter på ersättningen. Ett belopp motsvarande arbetsgivaravgifterna tillgodoräknas då som preliminär skattereduktion.

Viktigt att Komma Ihåg:

 • ROT-avdragets regler och förmåner kan vara komplexa, men genom att samarbeta med en redovisningsbyrå kan du säkerställa att du utnyttjar dessa förmåner till fullo och följer alla tillämpliga regler och regleringar.

Försäkringsersättning och Bidrag

Utgifter och Försäkringsersättningar:

 • Utgifter som täcks av försäkringsersättningar eller bidrag får inte räknas in i underlaget för ROT-avdrag. Detta är viktigt att komma ihåg för att undvika eventuella komplikationer med Skatteverket.

Exempel:

 • Om du får en försäkringsersättning för att täcka kostnaden för reparationer på din bostad, kan du inte också begära ett ROT-avdrag för dessa reparationer.

Överväganden:

 • Det är alltid bäst att rådfråga en rådgivning expert eller en redovisningsbyrå i Stockholm eller din lokala område om du är osäker på hur försäkringsersättningar och bidrag påverkar ditt berättigande till ROT-avdrag.

Sammanfattning:

 • ROT-avdraget är ett utmärkt sätt att spara pengar på renoveringar och förbättringar av din bostad, men det är viktigt att förstå alla regler och undantag för att maximera din skattereduktion.

Skattereduktion och Kapitalvinstberäkning

Skattereduktionens Påverkan:

 • Den del av arbetskostnaden som du fått skattereduktion för får inte räknas med i omkostnadsbeloppet vid en försäljning. Detta är en viktig detalj som många kan missa och kan påverka den totala vinsten från en försäljning.

Exempel:

 • Om du bygger om ditt hus för 100 000 kr och säljer det sedan med vinst, utan ROT-avdrag innebär ombyggnationen att skatten på vinsten minskar med 30% x 22/30 x 100 000 = 22 000 kr. Om du begär ROT-avdrag för ombyggnationen får du en skattereduktion på 30% x 100 000 = 30 000 kr, men minskningen av skatten på vinsten blir bara 30% x 22/30 x 70 000 = 15 400 kr.

Att Tänka På:

 • Det är viktigt att vara medveten om dessa regler när du planerar renoveringar och att överväga att konsultera en redovisning expert eller en redovisningsbyrå i Stockholm för att förstå alla skatteimplikationer.

Summering:

 • Att ha en tydlig förståelse för hur ROT-avdraget påverkar din kapitalvinstberäkning kan hjälpa dig att göra mer informerade beslut och maximera din ekonomiska fördel.
En professionell rådgivare diskuterar ROT-avdrag med en klient för att säkerställa maximala skattefördelar.

Att söka professionell rådgivning kan vara avgörande för att fullt ut dra nytta av fördelarna med ROT-avdraget.

Slutsatser och rekommendationer

Omfattande Förståelse:

 • Att ha en djupgående förståelse för ROT-avdraget och dess regler är avgörande för att kunna dra full nytta av de skattemässiga fördelarna. Detta inkluderar att känna till vilka typer av arbeten som är berättigade, vem som kan göra anspråk på avdraget, och hur det påverkar din skattesituation.

Rätt Rådgivning:

 • Att söka professionell rådgivning från en redovisningsbyrå eller en skattekonsult, särskilt i Stockholm där reglerna kan variera, är en klok åtgärd. De kan hjälpa dig att navigera genom reglerna kring ROT-avdraget och se till att du följer de rätta stegen för att maximera dina besparingar.

Förberedelser och Dokumentation:

 • Korrekt dokumentation och förberedelse inför att ansöka om ROT-avdrag är nödvändigt. Se till att ha alla nödvändiga kvitton, fakturor och andra dokument tillgängliga och i ordning.

Digitala Verktyg:

 • Användning av digitala verktyg som online redovisning och bokföring plattformar kan också underlätta processen och säkerställa att allt hanteras korrekt.

Summering:

 • ROT-avdraget erbjuder en fantastisk möjlighet att minska kostnaderna för renovering och underhåll av din bostad. Med rätt kunskap och förberedelse kan du se till att du utnyttjar detta avdrag till fullo och sparar pengar på dina projekt.

Relaterade Artiklar:

 1. Så Fungerar Moms i Företag
 2. Skattereduktion för Hushållstjänster – När Leverantören Får Betalt
 3. Vad är En Enskild Firma?
 4. Första Årsredovisning – En Omfattande Guide till Årsrapporter
 5. Resor till och från Arbetet – Så Tillämpas Nya Reglerna
SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment