Redovisning är processen att samla in, registrera, analysera, tolka och rapportera finansiell information. Det ger en klar bild av ett företags ekonomiska ställning och prestanda. I Sverige regleras redovisningen av flera lagar och standarder. Här följer en detaljerad beskrivning:

Beskrivning av Redovisning:

 1. Bokföring:
  • Grundläggande registrering av alla ekonomiska transaktioner i ett företag.
 2. Upprättande av Finansiella Rapporter:
  • Skapande av balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys som visar företagets finansiella ställning och resultat över en period.
 3. Analyser och Tolknings:
  • Analysera finansiell information för att identifiera trender, utvärdera företagets ekonomiska hälsa och hjälpa ledningen med beslutsfattande.
 4. Skattehantering:
  • Beräkning och rapportering av skatter enligt gällande lagstiftning.

Lagar och Regelverk:

 1. Bokföringslagen (1999:1078):
  • Styr hur ekonomiska transaktioner ska registreras och rapporteras.
 2. Årsredovisningslagen (1995:1554):
 3. Svenska redovisningsstandarder:
  • Ett set av standarder som styr hur finansiell information ska presenteras och rapporteras.

Besläktade Koncept:

 1. Revision:
  • Granskning av ett företags redovisning och finansiella rapporter av en oberoende revisor.
 2. Redovisningsprinciper:
  • De grundläggande principerna som redovisningen baseras på, som exempelvis periodiseringsprincipen och kontinuitetsprincipen.

Redovisning är en fundamental del av företagsledningen och säkerställer att intressenter har tillgång till korrekt och relevant finansiell information.